top of page
Автомашин лизинг

Автомашин худалдан авах зээл

Car Dealership
Хэмжээ: 150 сая хүртэл
Хүү: 2,8%-3,1%
Хугацаа: 36 сар
Шийдвэрлэх хугацаа: 2-3 цаг

- Орон нутаг харгалзахгүй
- Тогтмол орлоготой байх
- Зээл олголтын шимтгэл 1 %
- Даатгал Тээврийн хэрэгслийн сайн дурын даатгал хийлгэнэ
- Автомашин дээр нь GPS суугдана

Орон сууц барьцаалсан зээл

Автомашин барьцаалсан зээл

Japan-car-rental-iStock-Chaiyaporn1144.jpg
Хэмжээ: 150 сая хүртэл
Хүү: 2,6%
Хугацаа: 24 сар
Шийдвэрлэх хугацаа: 2-3 цаг
Автомашин барьцаалсан зээл

Зээл олголтын шимтгэл 1 %
Даатгал Тээврийн хэрэгслийн сайн дурын даатгал хийлгэнэ
Автомашин дээр нь GPS суугдана

Орон сууц барьцаалсан зээл

Apartment Complex Landscaping
Хэмжээ: 150 сая хүртэл
Хүү: 2,6%-3,5%
Хугацаа: 36 сар
Шийдвэрлэх хугацаа: 2-3 цаг

Зээл олголтын шимтгэл 1 % 
Даатгал Тээврийн хэрэгслийн сайн дурын даатгал хийлгэнэ
Автомашин дээр нь GPS суугдана

※сарын төлөлтийн дүн нь баримжаа дүн болно. Зээл судлуулах явцад тус дүн хэлбэлзэж болно.

bottom of page